ปรัชญา

มุ่งมั่นทำความดีเพื่อความสุขของลูกค้า และพนักงาน

วิสัยทัศน์

บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด เป็นผู้คัดสรร จัดจำหน่าย และผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพที่คุณภาพดีเยี่ยมพร้อม
ให้บริการที่เป็นเลิศ มุ่งใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่โดยคำนึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. มุ่งเน้น การบริการลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้เกิด Brand Loyalty
2. พัฒนาขีดความสามารถพนักงาน ให้พร้อมปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์
3. มุ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในทุกส่วนการทำงาน
4. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง
5. สร้างเป็นองค์กรแห่งความสุขและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

CORE VALUE : WE GREAT

Wow for Customer
ลูกค้าร้องว้าว

สร้างประสบการณ์สุดว้าว คัดสรรสินค้าคุณภาพ พัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีตลอดเส้นทางให้บริการจนลูกค้าร้อง ว้าว!

Empathy
เพราะเราใส่ใจ

เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจความคิดความรู้สึกของลูกค้า และผู้ร่วมงาน เพื่อรับรู้ ความต้องการที่แท้จริง และตอบสนองได้อย่างตรงจุด

Growth Mindset
กล้าคิดสิ่งใหม่

กล้าที่จะคิดเปิดใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กล้าคิด กล้าทำ
ไม่ติดอยู่ในกรอบเดิม และมองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง

Responsibility
ทำดีกว่าเดิม

มีความรับผิดชอบ เข้าใจในหน้าที่ และสิ่งที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติอย่างเต็ม ความสามารถ และตั้งเป้าหมายให้ทำได้เกินความคาดหวัง

Expert
เป็นมืออาชีพ

เชี่ยวชาญในงาน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ที่รับผิดชอบมีความเป็นมืออาชีพ และหมั่นพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

Agile
เร่งรีบทำไว

ทำงานคล่องแคล่ว กระตือรือร้น การทำงานปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ และกันต่อการเปลี่ยนแปลง

Teamwork
ทีมงานสดใส

ทำงานเป็นทีมสนับสนุนการทำงานของทีมด้วยการสื่อสาร เปิดใจรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยอมรับความแตกต่างของกันและกัน